โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2012

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

26

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

2

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 7 0 0
2012 การทำประมงหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน ตำบลคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2012 การศึกษาลักษณะภายนอกของลูกหมึกวัยอ่อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2012 การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงในหนองหาร จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2012 การประเมินประสิทธิภาพของแหล่งดำน้ำเรือจม กรณีศึกษาเรือรบหลวงสัตกูด บริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฐร์ธานี หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2012 สารฟีนอลที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากพืชทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 12 12 0 0
2012 อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดต่อลักษณะนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมเฉพาะของความชุกชุมของหอยตลับ (Meretrix spp.) บริเวณชายหาดแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 4 0 0
2012 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลจากการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วบริเวณชายฝั่งแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 5 1 0 0
2012 การเพิ่มความสามารถของพื้นที่ชายฝั่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 3 0 0
2012 สถานะปะการัง คุณภาพน้ำ และความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามของชุมชนบริเวณชายฝั่งตันออกของอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 2 0 0
2012 ผลกระทบจาการทำประมงแสงไฟล่อต่อทรัพยากรประมงบริเวรปะการังเทียม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0
2012 โครงการศึกษาและจัดทำสื่อธรรมชาติใต้ทะเล บริเวณแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำที่สำคัญหมู่เกาะล้านและพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การจัดทำแนวทางบริหารจัดการทุ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารสำคัญจากปะการังและดอกไม้ทะเล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0