บทบาทของสารทุติยภูมิที่พบในทากเปลือยและฟองน้ำที่เป็นอาหาร

Publish Year International Conference 1
2010 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฤทธิรงค์ พรหมมาศ, exสุเมตต์ ปุจฉาการ, inนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างสารป้องกันตัวในทากเปลือย 7 ชนิดและฟองน้ำที่เป็นอาหาร", The 13th International Symposium on Marine Natural Products, 17 - 22 ตุลาคม 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรกมล กุณฑลจินดา, "การยับยั้งการถูกปลาสลิดทะเล (Siganus canaliculatus) กินเป็นอาหารของฟองน้ำ ปะการังอ่อน และกัลปังหา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ภัสสรีนาถ นิธิเบญญาภิสมัย , exนายฤทธิรงค์ พรหมมาศ, "กลไกการป้องกันตัวทางกายภาพและเคมีของทากเปลือยกลุ่ม Dorid", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย