โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2019

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2019 ศึกษาการเจริญเติบโตและการอนุรักษ์พันธุกรรมเท้ายายม่อมในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 เสริมสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการย่อย
อื่นๆ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การสำรวจทรัพยาการชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การคัดเลือกและเก็บสายพันธุ์แพลงก์ตอนพืชทะเลที่มีศักยภาพในการใช้ ประโยชน์ในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การจัดทำฐานข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA barcoding) ของทรัพยกรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณจังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 3 0 0
2019 การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน ที่ปรึกษาโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 2 0 0
2019 การศึกษาพัฒนาการของปูไข่นอกกระดอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2019 สารสกัดที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากน้ำหมึกของหมึกชนิดต่างๆ หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2019 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงบูรณาการจากไม้ผล ประมง ปศุสัตว์ : ทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรสวนยางในเขตพื้นที่ริมแม่น้ำโขง ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน” ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 1 0 0
2019 การศึกษาไมโครพลาสติกบริเวณพื้นที่ที่มีการจัดงานบ้านปลาบริเวณชายฝั่ง จังหวัดระยอง Phase2-3 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการน้ำอับเฉาเรือเดินทะเลเพื่อรองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอน หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 โครงการจัดทำคู่มือการประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 1 0 0
2019 โครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทยระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2019 โครงการย่อยที่ 2 : การคาดการณ์การแพร่กระจายและแหล่งอนุบาลตัวอ่อนปูม้าบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0