โครงการจัดทำคู่มือการประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘

Publish Year National Conference 1
2019 exธนภัทร์ ชัยเศรษฐพงศ์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการสัมผัสและรบกวนปะการังของนักดำน้ำตื้นบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ , 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย