โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2009

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 5 0 0
2009 แผนวิจัยการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการพื้นที่อ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2009 โครงการศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำบริเวณอ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 ความหลากหลายทางชีวภาพของผู้ผลิตขั้นต้นในระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ความหลากชนิดของเซนทริคไดอะตอมทะเลกลุ่มนาโนและไมโครแพลงก์ตอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 6 13 0 0
2009 Molecular Gastronomy; Alginate Bead หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การศึกษาชนิด และการแพร่กระจายของหมึกสายที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 2 0 0
2009 THE EFFECT OF TOURISM ON WATER QUALITY AND CORAL REEF COMMUNITIES หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
2009 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์งบออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแปซิฟิก(Litopenaeus Vannamei) แบบเติมอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2009 แผนงานวิจัยศักย์การผลิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำเพื่อพัฒนาเขตการใช้ประโยชน์ในบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 8 0 0
2009 ศักยภาพในการให้บริการเชิงนิเวศของระบบนิเวศทางทะเลปากแม่น้ำประแสร์โดยใช้ข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพทางทะเล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การคัดเลือกสารสกัดจากสิ่งมีชีวิตในทะเลเพื่อใช้ในการป้องกันมาลาเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนที่พบในแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ในบริเวณอ่าวศรีราชา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 25 0 0
2009 Simulated ghost fishing experiment for collapsible crab pot in Thailand หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2009 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างอุทยานการประมงใต้ทะเลไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2009 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน ระยะที่2 ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 19 0 0
2009 การพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จังหวัดระนอง จังหวัดพั งงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0