โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2018

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2018 โครงการศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 เสริมสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง อื่นๆ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การสำรวจทรัพยาการชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การคัดเลือกและเก็บสายพันธุ์แพลงก์ตอนพืชทะเลที่มีศักยภาพในการใช้ ประโยชน์ในอนาคต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2018 สารต้านอนุมูลอิสระจากลำพูและลำแพน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในเนื้อปู 6 ชนิดและส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเนื้อปูสดและต้ม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 อุณหภูมิต่อกิจกรรมทางชีวภาพของหอยแครงและหอยนางรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 การศึกษาคคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้น้ำหมึก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2018 โครงการวิเคราะห์มาตรการทางการประมงและสมรรถนะของชุมชนต่อการจัดการประมงร่วมในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ Analysis of Measures Related to Fishery and Community Competency on Fishery Co-Management in Ubolratana Reservoir ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 3 0 0 0
2018 การรวบรวม ทวนสอบ และประมวลองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำการประมง การแปรรูปและวัฒนธรรมอาหารของปลาทูในอ่าวไทย เพื่อการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลาทูอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ศึกษา 7 พื้นที่ตัวอย่าง บริเวณหมู่บ้านปลาในพื้นที่ชายฝั่ง จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 โครงการ Saving Nemo & Information Center พีพีกำลังจะเปลี่ยนไป หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมพื้่นฐานในพื้นที่จัดวางปะการังเทียม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การพัฒนาและใช้ประโยชน์แบบจำลองการไหลเวียนของกระแสน้ำเพื่องานด้านภัยพิบัติทางทะเลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 Clarification of Inversion Mechanism of the Thermal Stratification and Understanding its Impact on Fisheries Diseases in Aquaculture Ponds. ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2018 โครงการติดตามผลการจับสัตว์น้ำ การทำประมงและรายได้จากการประมงจับสัตว์น้ำชายฝั่ง พื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0