โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2020

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 โครงการการพัฒนาแบบจำลองแบบคู่ควบ COAWST เพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2020 ขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกบนหาดทรายที่ได้รับผลกระทบจากมนุษย์แตกต่างกัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 พฤติกรรมการเลือกสีของปลาหมึก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2020 การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน (ระยะที่ 2) ที่ปรึกษาโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 ประสิทธิภาพการเป็นสารตกตะกอนน้ำนมเจือจางโดยไคโตซานจากเปลือกปู หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2020 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณวัสดุลงเกาะปะการังธรรมชาติจังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2020 แผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในช่วงหลังสถานการณ์โควิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 แนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0