การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน (ระยะที่ 2)

Publish Year National Journal 1
2023 inดร.สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, exนุชนารถ วงศ์จำปา, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวน จังหวัดระนอง", วารสารวิจัยรำไพพรรณี, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 44-55
Publish Year National Conference 1
2022 inดร.สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, exผศ.มานะ ขุนวีช่วย, exผศ.นฤมล ขุนวีช่วย, exน.ส.นุชนารถ วงศ์จำปา, "การต่อสู้เพื่อเข้าถึงการใช้ประโยชน์และการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง: กรณีศึกษาประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “วิจัยสร้าง Innovation and Technology เพื่อรองรับสังคมไทยสู่ยุค Digital World” , 7 กรกฎาคม 2022, อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย