โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2015

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 5 0 0
2015 นิเวศวิทยาระดับประชากรของหอยลาย (Paphia undulata (Born, 1778)) ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 9 0 0
2015 โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรชีวภาพและการบริการของระบบนิเวศทางน้ำ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 โครงการกลยุทธ์การปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านต่อการทำประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยภายใต้สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก: กรณีศึกษาทรัพยากรหมึกบริเวณ อ.ปราณบุรี และ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรหมึกกล้วย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2015 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากฟองน้ำทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 6 9 0 0
2015 โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อรองรับการออกกฎ กติกาการท่องเที่ยวดำน้ำลึกในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์วิเคราะหการไหลเวียนของกระแสน้ำในอ่าวไทย ร่วมกับการใช้นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ฟื้นฟูป่าชายเลน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การเพิ่มความสามารถของพื้นที่ชายฝั่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ปีที่ 4) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 2 5 0 0
2015 การพัฒนากิจกรรมดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2015 การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์เรื่องผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การสำรวจและตรวจสอบทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แนวปะการังและหญ้าทะเล) โครงการระบบส่งไฟฟ้าใต้น้ำ 230 กิโลโวลต์ ขนอม-เกาะสมุย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การศึกษาประเมินประสิทธิภาพของแหล่งดำน้ำเรือจม กรณีศึกษาเรือพระทอง บริเวณเกาะพระทอง จังหวัดพังงา (ปีที่ ๒) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 แนวทางการปรับใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การศึกษาติดตามประเมินศักยภาพและการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมบริเวณปะการังเทียมแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ (เรือมัตโพน) จ.ชลบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2015 โครงการศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบริเวณชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในระบบนิเวศชายฝั่งบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาและใช้ประโยชน์การพยากรณ์คลื่นในทะเล คลื่นชายฝั่ง และเส้นทางพายุสำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0