การศึกษาประเมินประสิทธิภาพของแหล่งดำน้ำเรือจม กรณีศึกษาเรือพระทอง บริเวณเกาะพระทอง จังหวัดพังงา (ปีที่ ๒)