นิเวศวิทยาระดับประชากรของหอยลาย (Paphia undulata (Born, 1778)) ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์, inนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Abundance and diversity of phytoplankton in fishing grounds of Paphia undulata clam in Trat province, Thailand", The 5th International Fisheries Symposium, 1st - 4th December, 2015. Penang, Malaysia., 1 - 4 ธันวาคม 2015, Penang มาเลเซีย
Publish Year National Conference 4
2019 exศักดิ์ชัย กรรมารางกูร, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์, inนายปริญญา ลิมป์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อประชากรหอยลาย (Paratapes undulatus (Born, 1778)) และสัตว์พื้นทะเลชนิดเด่น บริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exภรณ์วิมล สามปรุ, exณัฏฐณิชา ศรีแก้วดี, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตติมา อายุตตะกะ, "การศึกษาเทคนิควิธีการเก็บตัวอย่างเชิงคุณภาพของไดอะตอมพื้นทะเลในแหล่งทำประมงหอยลาย อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exศุภกร ตันศิริ, exนิติพัฒน์ บุญส่ง, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตติมา อายุตตะกะ, "การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และเวลาของความหนาแน่น ขนาด และน้ำหนักของปลิงหัวมันเทศ Acudina molpadioides (Samper, 1868) บริเวณแหลมงอบ จังหวัดตราด", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exกรกฎ ชั้นประเสริฐ, exพนิชา พรวิริยะมงคล, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตติมา อายุตตะกะ, "ประชาคมสัตว์พื้นทะเลบริเวณแหล่งทำการประมงหอยลาย (Paphia undulata) อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด", “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 , 25 - 26 พฤษภาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย