การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์วิเคราะหการไหลเวียนของกระแสน้ำในอ่าวไทย ร่วมกับการใช้นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ฟื้นฟูป่าชายเลน

Publish Year International Journal 1
2015 exChakhrit Ruengsorn, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, exKazuhiko Ichimi, exHitomi Yamaguchi, exKuninao Tada, "Development of mapping techniques for small seagrass meadows: a case study of Zostera marina and Halodule pinifolia", Plankton & Benthos Reseach , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 2015, หน้า 81-90