โครงการวิจัยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2008

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

2

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 2 7 0 0
2008 แผนงานวิจัยศักย์การผลิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำเพื่อพัฒนาเขตการใช้ประโยชน์ในบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 7 0 0
2008 ศักยภาพในการให้บริการเชิงนิเวศของระบบนิเวศทางทะเลปากแม่น้ำประแสร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20212020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 3 0 0
2008 การศึกษาสารยับยั้งการลงเกาะจากพืชทะเล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การศึกษาปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับอาการท้องแดงในปูทะเล (Scylla serrata) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของแหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทอุตสาหกรรมบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การสำรวจสภาวะแวดล้อมทางทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0