การสำรวจสภาวะแวดล้อมทางทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย