การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย