ศักยภาพในการให้บริการเชิงนิเวศของระบบนิเวศทางทะเลปากแม่น้ำประแสร์

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Temporal Variation of Microzooplankton Community in Prasae Estuary, The Gulf of Thailand.", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 43-56