แผนงานวิจัยศักย์การผลิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำเพื่อพัฒนาเขตการใช้ประโยชน์ในบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, exรศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร, "การบูรณาการองค์ความรู้ทางนิเวศอุทกวิทยาเพื่อประเมินมูลค่าทางนิเวศวิทยาของระบบนิเวศปากแม่น้ำและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง: กรณีศึกษาปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร", วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 99-108
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, exรศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร, "Extensive Aquaculture Ponds and their Roles on Coastal Waters Remediation", The 2nd International Conference on Fisheries, Maejo University on "Attaining Security of Fisheries and Aquatic Resources", 8 - 9 ธันวาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2015 inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและความร่วมมือของชาวประมงต่อการจัดการทรัพยากรประมงบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๓ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "การตกค้างของสารกำจัดวัชพืชไดยูรอนในระบบนิเวศแม่น้ำท่าจีน", การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 1 - 3 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exนิตยา ฤทธิ์นิ่ม, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "สภาวะความอุดมสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของทรัพยากรหอยลาย ในพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "การวิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของธาตุอาหารในแม่น้ำท่าจีนเพื่อการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสำหรับการประมง", การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 8 - 9 ธันวาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพน้ำและดินตะกอนพื้นท้องน้ำเพื่อประเมินสถานการณ์ยูโทรฟิเคชันและมลภาวะทางน้ำ: กรณีศึกษาระบบนิเวศแม่น้ำและปากแม่น้ำในพื้นที่แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำเวฬุ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, 26 - 28 มีนาคม 2009, นครราชสีมา ประเทศไทย
2008 exสุจิตตา จำปา, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนัคเรศ สอนสุภาพ, "การประเมินรูปแบบการแพร่กระจายทางปริมาณและคุณภาพของสัตว์พื้นท้องน้ำ (Phylum Annelida) เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ: กรณีศึกษาแม่น้ำท่าจีน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย