การพัฒนาและใช้ประโยชน์แบบจำลองการไหลเวียนของกระแสน้ำเพื่องานด้านภัยพิบัติทางทะเลในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2020 exMinobu Higuchi, inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroji Onishi, "Influence of monsoon-forced Ekman transport on sea surface height in the Gulf of Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 205-210
Publish Year National Journal 2
2023 exปวรปรัชญ อิ่มละมัย, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวสัณฐานชายฝั่งทะเลจากผลกระทบของโครงสร้างทางวิศวกรรมชายฝั่งพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรีด้วยภูมิสารสนเทศ", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 730-751
2022 exพชร อัศวกิตติมากุล, exสุริยัณห์ สาระมูล, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาทุ่นลอยและการประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุลอยน้ำในทะเล", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 2054-2075