การสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูและเครือข่ายชุมชนปูม้าเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า (Portunus pelagicus) ในพื้นที่ทะเลไทยตอนบน

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, exนางสาวรุ่งทิวา คนสันทัด, exนายธนกร แหยมพันธ์, exนายธนายุต ปั้นชูศรี, exนายอนุรักษ์ สุขดารา, "The crab bank project: A study of blue swimming crab larval (first crab stage) behaviour after release to the sea", ASEAN-FEN 9th International Fisheries Symposium 2019, 18 - 21 พฤศจิกายน 2019, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, "ศึกษาการจัดการธนาคารปูม้าของชุมชนประมงพื้นบ้านที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย