องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มโคพีพอดบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี