ศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่งบริเวณหาดประพาส จังหวัดระนอง โดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์