เทคนิควิธีการและกลยุทธการปรับตัวต่อบริบทของมาตรการระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย