การพัฒนานโยบายการจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานระบบนิเวศ-สังคมภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความยั่งยืนทางการประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2021 exSupatcha Lurkpranee, exKrerkkrai Songin, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เณรตา ปิ่นเนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Monsoon cycle influences on catch and size of blue swimming crabs (Portunus pelagicus) from crab gillnets in Phetchaburi Province", ScienceAsia, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, หน้า 496-505
2020 exขนิษฐา บัวแก้ว, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ , "The Relationship between Coastal Erosion and Chlorophyll a Abundance along the Western Coast of the Gulf of Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 50-64
Publish Year International Conference 3
2023 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Management Measures for Water Resource Sustainability and Resilient Society: A Case Study of Mae Klong Watershed through Four Decade Evidences", 2nd International Conference on Construction Resources for Environmentally Sustainable Technologies, 20 - 22 พฤศจิกายน 2023, Fukuoka ญี่ปุ่น
2019 exขนิษฐา บัวแก้ว, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "Recent Eutrophication Problems and their Impacts on Chlorophyll a and Hypoxia Condition in the Inner Gulf of Thailand", CWMD International Conference 2019, 19-21 September 2019, Kumamoto University, Japan, 19 - 21 กันยายน 2019, ญี่ปุ่น
2019 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ , "Analysis of Hydro-ecological Zonation and Production Potential of the Inner Gulf of Thailand for Sustainable Fishery Management", CWMD International Conference 2019, 19-21 September 2019, Kumamoto University, Japan, 19 - 21 กันยายน 2019, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2019 exขนิษฐา บัวแก้ว, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, exพิชาศิษฐ์ แสงเมฆ , exชาคริต เรืองสอน, "การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์", พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 exคชบงกช พัฒนาวนชิกุล, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศในพื้นท่ีโดยรอบชายฝั่งอ่าวไทยในช่วงสองทศวรรษ", พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exขนิษฐา บัวแก้ว, exรภัชร์ เม่งช่วย, exณิศรา ถาวรโสตร์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "ปัญหายูโทรฟิเคชันและวิกฤติการณ์คุณภาพน้ำปัจจุบันของระบบนิเวศปากแม่น้ำในเขตอ่าวไทยตอนใน", การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7” , 25 - 26 มกราคม 2018, พะเยา ประเทศไทย