การพัฒนานโยบายการจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานระบบนิเวศ-สังคมภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความยั่งยืนทางการประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2020 exขนิษฐา บัวแก้ว, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "The Relationship between Coastal Erosion and Chlorophyll a Abundance along the Western Coast of the Gulf of Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 50-64
Publish Year International Conference 2
2019 exขนิษฐา บัวแก้ว, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "Recent Eutrophication Problems and their Impacts on Chlorophyll a and Hypoxia Condition in the Inner Gulf of Thailand", CWMD International Conference 2019, 19-21 September 2019, Kumamoto University, Japan, 19 - 21 กันยายน 2019, ญี่ปุ่น
2019 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "Analysis of Hydro-ecological Zonation and Production Potential of the Inner Gulf of Thailand for Sustainable Fishery Management", CWMD International Conference 2019, 19-21 September 2019, Kumamoto University, Japan, 19 - 21 กันยายน 2019, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2019 exขนิษฐา บัวแก้ว, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, exพิชาศิษฐ์ แสงเมฆ , exชาคริต เรืองสอน, "การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตกเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์", พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 exคชบงกช พัฒนาวนชิกุล, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศในพื้นท่ีโดยรอบชายฝั่งอ่าวไทยในช่วงสองทศวรรษ", พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exขนิษฐา บัวแก้ว, exรภัชร์ เม่งช่วย, exณิศรา ถาวรโสตร์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "ปัญหายูโทรฟิเคชันและวิกฤติการณ์คุณภาพน้ำปัจจุบันของระบบนิเวศปากแม่น้ำในเขตอ่าวไทยตอนใน", การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7” , 25 - 26 มกราคม 2018, พะเยา ประเทศไทย