การวิเคราะห์สถานภาพความอุดมสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของแพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์น้าวัยอ่อนในระบบนิเวศจาเพาะต่าง ๆ ของพื้นที่ในเขตอ่าวไทยตอนใน

Publish Year National Conference 1
2019 exนางสาววรนัท อินบัว, inดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงประชาคมของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวไทยตอนใน", การประชุุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 21 - 22 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย