การวิเคราะห์สถานภาพความอุดมสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของแพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์น้าวัยอ่อนในระบบนิเวศจาเพาะต่าง ๆ ของพื้นที่ในเขตอ่าวไทยตอนใน