การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเปลือกหอยแมลงภู่

Publish Year International Journal 1
2020 exนางสาวรติกร สมิตไมตรี, exSiti NurTahirah Jaafar, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Shell structure investigation and utilization of bio-extract fermented from green mussel shell", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 415-422