การศึกษาการไหลของกระแสน้ำและโปรแกรมจำลองกระแสน้ำเพื่อประเมินผลกระทบของการกั้นแนวชะลอคลื่นและการประเมินการสะสมของดินตะกอนบริเวณพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า