ศักยภาพเชิงนิเวศ และการเปลี่ยนแปลงทางสกายะของแหล่งดำน้ำเรือมัตโพน

Publish Year National Journal 1
2019 exชนกพร คำพระ, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณโลหะหนักในดินตะกอนบริเวณเรือจมมัตโพน จังหวัดชลบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 581-596
Publish Year National Conference 2
2018 exรุจิรา สุขแสงจันทร์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบจากเรือจมที่มีต่อคุณภาพน้ำในช่วงฤดูมรสุมกรณีศึกษาเรือจมมัตโพน เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวรุจิรา สุขแสงจันทร์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบจากการจัดวางปะการังเทียมคอนกรีตทรงลูกบาศก์ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำ ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2018, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย