การวิเคราะห์สถานภาพความอุดมสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของทรัพยากรพื้นท้องน้ำในระบบนิเวศจำเพาะต่าง ๆ ของพื้นที่ในเขตอ่าวไทยตอนใน

Publish Year National Conference 1
2018 exกชภพ สุขผล, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, exอรอิงค์ เวชสิทธิ์, exทรงเผ่า สมัชชานนท์, inดร.นภาขวัญ แหวนเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพดินตะกอนและสัตว์พื้นท้องน้ำบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยา", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, อื่นๆ ประเทศไทย