การศึกษาสถานภาพ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของมาตรการการจัดการประมงในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน