Person Image

  Education

  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • บธ.บ.(บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • Agricultural Economics, Newcastle University, UK, 2552

  Expertise Cloud

  AquacultureBenefitBiogas Power ProductionCage and PondCIPPCoastal ResourcesCommunityCommunity organizationCommunity supported fisheriesCompetitive strategyConsumer satisfactionConsumer’ Purchasing DecisionCostEAAEnvironmental contaminationethical aquatic food indexethical frameworkExportsFinanceFinancial FeasibilityFish (food)Fishery management Fishery Management MeasuresFood deliveryGender in Aquaculturegreen canegreen sugarcaneInner GulfInstant coconut milkinterdisciplinary researchInternational tradeKano’s ModelKano's modellabour shortageLCALife Cycle AssessmentLinear ProgrammingMABMarket shareMeasures on Erosion Managementmechanical harvestingmodelingordered logit modelorganic standardOrganizingPackaging wasteProduction Efficiencyrepresentation of ThailandResources ManagementRevealed comparative advantageShrimp farmingSmall-scale Fishery CommunitySocio-Economic ImpactsSocio-economics Southeast Asiasugarcane harvestersugarcane harvestingsugarcane productivitySustainability indicatorsThai sugarcane farmersTilapiatourism in Thailandtradetravel writingsTunaUtilization StatusValue chainกระชังกระชายดำกลยุทธ์ทางการตลาดกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงปลากะพง การประเมินการบริหารจัดการ การจัดกลุ่มลูกค้าการจัดองค์กรชุมชนการจำหน่ายการตลาด และการจัดการเศรษฐศาสตร์ประมงการถดถอยโลจิสติกการทดแทนกันของวัตถุดิบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพการผลิตอ้อยการมีส่วนร่วมการยกระดับเกษตรกรการยอมรับการรับรู้ ทัศนคติ ฉลากสิ่งแวดล้อม อาหารทะเลติดฉลากสิ่งแวดล้อม ความตั้งใจซื้อการลงทุนการเลี้ยงปลาช่อนการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนประสิทธิภาพทางเทคนิคปลากะพงปลากะพงขาวปลาช่อนปลาช่อน แบบจำลองทางเลือก ผู้บริโภคปลาทูนํากระป๋องสํงออกโปรแกรมเชิงเส้นผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าผู้บริโภคพฤติกรรม

  Interest

  การตลาด และการจัดการเศรษฐศาสตร์ประมง, Fishery management , Socio-economics , Finance

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์
  • ต.ค. 2561 - ต.ค. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
  • มี.ค. 2558 - ก.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์
  • ต.ค. 2557 - มี.ค. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรฝ่ายบริหาร และฝ่ายการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร2
   • ห้องภาควิชาเศรษฐศษสตร์เกษตรและทรัพยากร ชั้น 3 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 40 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 27 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (98)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Thailand through travel writings in English: An evaluation and representationTailanga S., Ruenbanthoeng T., Kuldilok K., Prasannam N.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
  37(1),pp. 1-6
  2
  2Economic and marketing capability improvement for small scale aquaculture farmers through community organizationsKuldilok K., Tokrisna R., Boonchowong K.2018Journal of Fisheries and Environment
  42(1),pp. 33-52
  2
  3The determination of organic practice and adoption in sugarcane farming in thailandKuldilok K.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(3),pp. 694-701
  1
  4Small-scale shrimp farming and community supported fisheries in Southeast AsiaSzuster B., Bernstein J.M., Kuldilok K., Cecil W.2021Journal of Southeast Asian Studies
  1
  5CDIP: Introducing crocodile oil to ASEAN+3Hickey A., Du C., Jiang X., Polsky G., Rodriguez M., Kuldilok K., Suchato R.2018Asian Agribusiness Management: Case Studies in Growth, Marketing, and Upgrading Strategies
  ,pp. 113-131
  0