โครงการวิจัยภาควิชาพืชสวน ปี 2017

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

39

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 3 3 0 0
2017 การจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้สารเร่งเอทธิฟอนต่อผลผลิตและคุณภาพของยางธรรมชาติ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2017 ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิดและสาร 1- เมทิลไซโคลโพรพีนที่มีต่อการยืดอายุ การเก็บรักษาและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ซิชู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตและการจัดการกล้วยไม้สกุลหวายและสกุลแวนด้าเพื่อการค้า: กรณีศึกษาผลกระทบจากความเค็มของน้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 8 8 0 0
2017 การพัฒนาระบบทำแห้งผลผลิตเกษตรด้วยสูญญากาศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การพัฒนาระบบทำความเย็นผลผลิตการเกษตรด้วยสูญญากาศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2017 การใช้ Drying Beads สำหรับการผลิตพริกแห้งและใบมะกรูดแห้ง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2017 การควบคุมโรคแอนแทรกโนสมะม่วงพันธุ์เออร์วินโดยการพ่นสารสกัดจากเมล็ดมะยงชิด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธารในแหล่งธรรมชาติโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การพัฒนาพืชสกุลผักกะสัง (Peperomia) ให้เป็นไม้ประดับเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2017 อิทธิพลของการช่วยผสมเกสรต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่องโดยใช้ละอองเรณูต่างพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการลดความสูงของหน่อตามในกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 การขยายพันธุ์และการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดกระเทียมน้ำ (Isoetes coromandelina L.f.):ไลโคไฟท์หายากของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 ผลของแคลเซียม บรรจุภัณฑ์ และแสงยูวีต่อคุณภาพของหม่อนผลสดภายหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2017 การศึกษาความสามารถในการถ่ายละอองเกสรของพืชสกุลหงส์เหินบางชนิดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2017 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดสีลูกผสมโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 เทคนิคการผลิตกระชายดำ (Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker) โดยใช้หลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 12 16 0 0
2017 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมับเบอรีสายพันธุ์ไต้หวันที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 3 0 0
2017 โครงการแก้ไขปัญหาการไม่ออกดอกติดผลในลิ้นจี่พันธุ์ค่อม และการขยายผลในการสร้างเครือข่ายกลุ่มลิ้นจี่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2017 โครงการรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงพื้นเมืองไทยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต และผลผลิตของมะม่วงกลุ่มอินเดีย ในระบบทรงพุ่มเตี้ย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเพื่อกำหนดมาตรฐานอายุของเมล็ดพันธุ์ที่เป็นการค้า 22 ชนิด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 และปทุมธานี 1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงในช่วงเจริญพันธุ์ (ปีที่ 2) ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 7 0 0
2017 โครงการศักยภาพและความพร้อมด้านอาหารและการเกษตรของกลุ่มประเทศ CLMV ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างสมดุลในโซ่อุปทาน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2017 การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรแบคทีเรียทนเค็มกลุ่มที่สร้างสาร indole-3-acetic acid (IAA) และสารควบคุมราก่อโรคเพื่อการใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการปลูกและคุณภาพของมะเขือเทศหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การใช้สารที่ได้จากการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียกรดแลคติคในการลดการเกิดสีน้ำตาลในหน่อไม้สดตัดแต่ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2017 ผลของไมคอร์ไรซาร่วมกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยน้้าว้าพันธุ์ปากช่อง 50 ในแปลงปลูก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษาแก้ปัญหามะยงชิด-มะปรางหวานออกดอกติดผลน้อยจังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0