การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 และปทุมธานี 1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิสูงในช่วงเจริญพันธุ์ (ปีที่ 2)

Publish Year International Journal 1
2020 exPhakchana Nubankoh, exSamart Wanchana, exChatree Saensuk , ex Vinitchan Ruanjaichon, exSulaiman Cheabu, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "QTL-seq reveals genomic regions associated with spikelet fertility in response to a high temperature in rice (Oryza sativa L.)", Plant Cell Reports , ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 149-162
Publish Year International Conference 5
2022 exสุรางคณา ฉิมไทย, exภวัตร นาควิไล, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "Discovery QTL for heat tolerance trait in F2 population by using QTL-seq technique", 19th International symposium on rice functional genomics, 4 - 7 พฤศจิกายน 2022, ภูเก็ต ประเทศไทย
2019 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exปฏิวัติ สุขกุล, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, exชาตรี แสนสุข, exภวัตร นาควิไล, exพศวัตร นฤมล, "Assessment of genetic changed in japonica rice varieties in Thailand by using Genotype by Sequencing technique and their improvement purity and stability by pure-line selection method", The 17th International Symposium on Rice Functional Genomics, 4 - 6 พฤศจิกายน 2019, ไทเป ไต้หวัน
2019 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, exอุทุมพร ศรีชมภู, exพศวัต นฤมล, exภวัตร นาควิไล, exพีระณัฐ ทองยศ, exเอกชูพงศ์ นันตา, exปฐมพงษ์ ทิพย์ปัญญา, exสุไลมาน เจ๊อาบู, "Breeding program for short grain rice (Oryza sativar L.) in Koshihikari genetic background with resistance to environmental stresses by using pedigree selection, Genotype by Sequencing and Marker Assisted Selection", The 17th International Symposium on Rice Functional Genomics, 4 - 6 พฤศจิกายน 2019, ไทเป ไต้หวัน
2018 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, exWarunee Detpittayanan, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Expression Response of Heat Shock Transcription Factor (Hsf) Genes under Heat Stress at Reproductive Stage of Jao Hom Nin Mutant Lines", 16th International Symposium on Rice Functional Genomics, 5 - 7 กันยายน 2018, โตเกียว ญี่ปุ่น
2017 inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, exPhakchana Nubankoh, exSamart Wanchana, exVinitchan Ruanjaichon , inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "Rapid identification of QTLs for high temperature tolerance at reproductive stage in rice (Oryza sativa L.) based on bulk-segregant analysis and whole-genome resequencing", 15th International Symposium Rice Functional Genomics, 25 - 28 กันยายน 2017, Suwon สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 4
2022 exสุรางคณา ฉิมไทย, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมให้ทนทานต่ออุณหภมิสูงในระยะสืบพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exพีรพล ม่วงงาม, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดลักษณะการติดเมล็ดและลักษณะอื่น ๆ ในสภาพเครียดจากความร้อนในระยะเจริญพันธุ์ของประชากรที่กระจายตัวในชั่วที่ 2", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exพลประชา วงศ์ชาลี, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exวินิตชาญ รื่นใจชน, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพการติดเมล็ดและลักษณะอื่น ๆ ของข้าวพันธุ์ทนร้อน M9962 และ N22 ที่อยู่ในสภาพเครียดจากความร้อนในระยะเจริญพันธุ์", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exพีระณัฐ ทองยศ, exภวัตร นาควิไล, exสุไลมาน เจ๊ะอาบู, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, "การกระจายตัวทางพันธุกรรมของประชากรชั่วที่ 2 ที่ได้จากคู่ผสมระหว่างข้าวพันธุ์โคชิฮิคาริ และปทุมธานี 1", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย