Conference

Article
การกระจายตัวทางพันธุกรรมของประชากรชั่วที่ 2 ที่ได้จากคู่ผสมระหว่างข้าวพันธุ์โคชิฮิคาริ และปทุมธานี 1
Conference
การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
23 - 24 พฤษภาคม 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-