โครงการวิจัยภาควิชาพืชสวน ปี 2008

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

51

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

2

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 25 Project 0 4 0 0
2008 โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้ายในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเส้นใย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์แอฟริกันไวโอเลตด้วยการฉายรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์พืชสกุลดราเซียน่า โดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์มกกอกโอลีฟและมะกอกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาสรีรวิทยาของมะกอกโอลีฟเพื่อการจัดการไว้ผลที่ดี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมของลางสาดและลองกองที่พบในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการผลิตเมล็ดเทียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การวิจัยและพัฒนาการผลิตองุ่นและการทำไวน์ในเชิงการค้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การอนุรักษ์พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 อนุกรมวิธาน การอนุรักษ์ ทรัพยากรพันธุ์พืชวงศ์ขิงในเขต พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ. สธ. จ. กาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปลูกพืช กับระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาความสัมพันธ์ของพืชสกุล Phyllanthus โดยใช้ข้อมูลทางสัณฐานวิทยา และ เทคนิคทางชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นไร้เมล็ดภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก ณ พระตำหนักสวนปทุม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2008 การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกล้วยไม้ประดับของไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงาน
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาความหลากหลายและการประเมินศักยภาพของกล้วยไม้พื้นเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถใน การแข่งขัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองบางชนิดเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การพัฒนารูปแบบการใช้งานของกล้วยไม้เพื่อการประดับตกแต่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษาผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศป่าไม้และพืชเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 สมดุลการแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และความต้องการน้ำของพื้นที่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 5 4 1 0
2008 ไม้ป่ายืนต้นของไทยที่ควรใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2008 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2008 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอก Chinese Tallow Tree (Sapium sebiferum (L) Roxb. ) ในประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 1 0
2008 การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมยาสมุนไพรในคน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสและเทคนิคการตรวจสอบโรค ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การพัฒนาสีผิวของผลมังคุดระหว่างการเจริญเติบโตและหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การใช้หลังคาพลาสติกในการผลิตองุ่นพันธุ์รับประทานสด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2008 การพัฒนาพันธุ์เฟินใบแฉก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2008 การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ และสารสกัดค้างคาวดำ และการปรับปรุงธาตุอาหารพืช เพื่อควบคุมโรค และแมลงสำคัญของพืชตระกูลกะหล่ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 2 4 0 0
2008 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอผลเล็กเพื่อการค้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการวิจัยการชักนำเฟินชายผ้าสีดาและกลุ่มเฟินข้าหลวงให้กลายพันธุ์โดยสารเคมีและรังสีแกมม่า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยอาศัยวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 Potential assimilation of water spinach in water resources หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 1 0 0
2008 การจัดตั้งศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. (BAAC Research Center) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การต่อยอดการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาสู่ระบบสิทธิบัตรสากล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 2.5 การพัฒนา Simulation Model หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์Araceae หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการการพัฒนาการผลิตผักโดยมาตรฐานการผลิตระบบ GAP เพื่อส่งครัวการบินไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2008 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไม้ดอกไม้ประดับสู่อุตสาหกรรมส่งออก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการย่อยที่ 1 การต่อยอดงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา สู่ระบบสิทธิบัตรสากล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาการเพาะเลี้ยงคัพภะและเมล็ดอ่อนเพื่อย่นเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ของพืชสกุล curcuma และพืชสกุลใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการย่อยที่ 3 วิธีการเพิ่มโครโมโซมเพื่อแก้ความเป็นหมันของปทุมมาลูกผสม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาสายพันธุ์ปทุมมาเพื่อการค้าโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2008 โครงการย่อยที่ 5 การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนสีดอกในพืชวงศ์กระเจียว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2008 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมอเตอร์เวย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0