โครงการวิจัยภาควิชาพืชสวน ปี 2012

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

4

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 12 10 0 0
2012 เคยู-ไบโอดีเซล ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 8 0 0
2012 การศึกษาสรีรวิทยาการสร้างชีวมวลและผลผลิตของไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2012 สรีรวิทยาการสร้างชีวมวลของไม้ผล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 พื้นที่ใบและการกระจายของพื้นที่ใบในไม้ผลเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพหัวพันธุ์หงส์เหิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 การจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรของภาคตะวันออกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกคุณภาพสูงภายใต้สภาวะโลกร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2012 การศึกษาการพัฒนาของเมล็ด การจัดการทรงพุ่มและประชากร และการพรางแสงเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การจัดการน้ำและธาตุอาหารเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา : การศึกษาระดับแปลงใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การศึกษาสรีรวิทยาการหายใจของรากและดิน ในระบบนิเวศยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การศึกษาการเจริญเติบโตของรากยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การศึกษาการสร้างชีวมวลของส่วนเหนือดินในระบบนิเวศยางพารา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 3 4 0 0
2012 ศึกษาสารสำคัญในน้อยหน่าจำนวน 10 พันธุ์จากสถานีวิจัยปากช่อง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
2012 อิทธิพลจากความเค็มของน้ำต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
2012 การใช้คุณสมบัติแสงของพืชในการตรวจติดตามสถานะของไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 สภาพแวดล้อมแสงและแบบจำลองการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่มไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของคล้า ภายใต้การจัดการน้ำและสภาวะความเข้มแสงที่แตกต่างกัน เพื่อการผลิตเป็นไม้ใบประดับเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 0 1 0 0
2012 การพัฒนาพันธุไม้ดอกสกุลหน้าวัว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาพันธุ์คัลล่าลิลลี่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การผลิตต้นกล้วยไม้หวายในระดับอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 หมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี-หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์ ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทาคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 คาร์บอนฟุตปรินต์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 วอเตอร์ฟุตปรินต์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาเกณฑ์คุณภาพสำหรับการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีและการทบทวนมาตรฐานมะม่วง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0