โครงการวิจัยภาควิชาพืชสวน ปี 2011

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

36

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

10

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 3 0 0
2011 การศึกษาสรีรวิทยาการสร้างชีวมวลและผลผลิตของไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 สรีรวิทยาการสร้างชีวมวลของไม้ผล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การใช้คุณสมบัติแสงของพืชในการตรวจติดตามสถานะของไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 พื้นที่ใบและการกระจายของพื้นที่ใบในไม้ผลเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 (ไม่จัดสรรตั้งแต่ปี 2553) การศึกษาติดตามพัฒนาการของเรือนพุ่มและผลผลิตของไม้ผล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 สภาพแวดล้อมแสงและแบบจำลองการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่มไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การควบคุมการเจริญเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้สกุลหวายตัดดอกเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 14 25 1 0
2011 การขยายพันธุ์วานิลาในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
2011 การเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ประดับบางชนิดเพื่อการวางประดับภายในอาคาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 4 0 0
2011 การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกล้วยไม้ประดับของไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การศึกษาความหลากหลายและการประเมินศักยภาพของกล้วยไม้พื้นเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองบางชนิดเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 การเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2011 การพัฒนารูปแบบการใช้งานของกล้วยไม้เพื่อการประดับตกแต่ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
2011 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 4 0 0
2011 การสำรวจและอนุรักษ์ทรัพยากรพืชวงศ์ขิงตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้ที่ได้รับเอทิลีน : การเสื่องสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การประเมินพันธุ์และพัฒนาการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าเพื่อการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 แนวทางการปรับตัวเชิงบูรณาการจากความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2011 ผลกระทบของความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อการออกดอกของไม้ผลเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 ผลของเอทิลีนที่มีต่อการเกิดการซีดจางของกลีบดอกกล้วยไม้สกุล mokara : การเสื่อมสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์อะโวคาโดเพื่อบริโภคผลสด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 7 0 0
2011 การวิเคราะห์ชนิดของเม็ดสีแอนโทไซยานิน ในกล้วยไม้ป่า และกล้วยไม้ตัดดอกของไทย เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 ผลของ paclobutrazol ต่อ total non-structural carbohydrate การเจริญเติบโตของยอดและการเกิดตาดอกขององุ่นพันธุ์ทำไวน์แดง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 4 6 0 0
2011 การพัฒนาพันธุ์หน้าวัว-เปลวเทียนเพื่อตัดดอก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาดองดึงสายพันธุ์แท้เพื่อตัดดอก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การพัฒนาพืชวงศ์ขิงเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2011 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี อื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 Market Oriented Sustainable Peri-Urban and Urban Garden Cropping System หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0
2011 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2011 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่13 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2011 โครงการหมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์ ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 3 0 0
2011 โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อนในระยะสืบพันธุ์และให้ผลผลิต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0