โครงการวิจัยภาควิชาพืชสวน ปี 2005

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

4

Award

รางวัล ปี 2005

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 3 0 0 0
2005 วิวัฒนาการลานโล่งในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ก่อนปี 2549 1 0 0 0
2005 การใช้ Antisense Technology ในการยับยั้งการสร้างเอทธิลีนเพื่อยืดอายุการปักแจกันของดอกกล้วยไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ก่อนปี 2549 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 0 0 0
2005 การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพการแบ่งชั้นคุณภาพ และการ กำหนดรหัสขนาดของกระเทียม หอมใหญ่ หอมแดง มะเขือเทศ มันฝรั่ง และส้ม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 การใช้ผ้าไม่ทอเพื่อการผลิตผักและผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2005 การสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นหลักประกันคุณภาพและปริมาณของอุปทานผลไม้ประเภทที่ได้รับการคัด เลือกจากโครงการ Branding Project Thai Produce and Grains : กรณีกล้วยไข่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ปลูกและปรับปรุงเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุดอกไม้แห้งตามธรรมชาติเพื่อการ ส่งออก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 โครงการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาชีววิทยาการออกดอก เทคนิคการขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง กุหลาบพันปีชนิดต่าง ๆ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 การควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกบริเวณใต้สายไฟ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0