โครงการแก้ไขปัญหาการไม่ออกดอกติดผลในลิ้นจี่พันธุ์ค่อม และการขยายผลในการสร้างเครือข่ายกลุ่มลิ้นจี่ในจังหวัดสมุทรสงคราม

Publish Year National Journal 1
2018 exนิตยา ทรัพย์มา, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง ควั่นกิ่ง และพ่นโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตต่อการออกดอกติดผลลิ้นจี่พันธุ์ค่อม", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 339-341
Publish Year National Conference 2
2017 exมานิตา มุขดาร์, exมุกทิพ ศิลปะโอฬาร, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exถนอมจิต บุตราช, "การสำรวจการผลิตลิ้นจี่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2559", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 - 30 พฤศจิกายน 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exน.ส. นิตยา ทรัพย์มา, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง ควั่นกิ่ง และฉีดพ่นโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตต่อการออกดอกติดผลลิ้นจี่พันธุ์ค่อม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 - 30 พฤศจิกายน 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย