การใช้ Drying Beads สำหรับการผลิตพริกแห้งและใบมะกรูดแห้ง

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exกนกวรรณ วิวัฒน์ชานนท์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้เม็ดดูดความชื้น การอบลมร้อน และการผึ่งในที่ร่มต่อคุณภาพของใบมะกรูดแห้ง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 459-462
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exกนกวรรณ วิวัฒน์ชานนท์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้เม็ดดูดความชื้น การอบลมร้อน และการผึ่งในที่ร่มต่อคุณภาพของใบมะกรูดแห้ง", พืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16, 29 - 30 พฤศจิกายน 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย