โครงการวิจัยภาควิชาพืชสวน ปี 2016

33

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

36

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

4

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 3 4 0 0
2016 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศและการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่และสีดาให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธารในแหล่งธรรมชาติโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของประชากรมะเขือในเขตภาคเหนือและภาคอีสานของไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนาพืชสกุลผักกะสัง (Peperomia) ให้เป็นไม้ประดับเชิงการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2016 การศึกษาการติดเมล็ดของกล้วยน้ำว้า หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 4 6 0 0
2016 ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของดอกเยอบีร่า หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2016 การปรับปรุงอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพ่นสารไคโตซานต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาสีผิวเปลือก ผลผลิต และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวลำไยพันธุ์อีดอ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2016 การเก็บรักษาพืชสกุลหงส์เหินในสภาพปลอดเชื้อโดยเทคนิคเมล็ดเทียมและการชะลอการเจริญเติบโต หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 10 9 0 0
2016 การพัฒนาการผลิตต้นกล้าลิเซียนทัสต้นใหญ่เพื่อการส่งเสริมเกษตรกรโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมับเบอรีสายพันธุ์ไต้หวันที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2016 แนวทางพัฒนาศักยภาพการทำนายลักษณะเพื่อการคัดเลือกจีโนมของมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตต้นพันธุ์ปทุมมาสีแดง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดสีโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธ์ุด้วยรังสีแกมมา และอิเล็กตรอนบีม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การประเมินพันธุ์กล้วยป่าและกล้วยประดับเพื่อการพัฒนาพันธุ์ระดับเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากมโหรา (Typhonium trilobatum (L.) Schott) ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 ชุดโครงการ:การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตอาโวกาโดบนพื้นที่สูงชื่อโครงการ:การศึกษาดัชนีเก็บเกี่ยวผลอาโวกาโด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 โครงการแก้ปัญหามะยงชิดมะปรางหวานออกดอกติดผลน้อยจังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 กระบวนการเสื่อมสภาพในไม้ตัดดอกเขตร้อนและสารจากก้อนเรณูเร่งการเสื่อมสภาพในกล้วยไม้หวาย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 0 0
2016 การผลิตสีธรรมชาติสำเร็จรูปจากพืชให้สีของไทย และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมไทยกึ่งสำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2016 การทำนายการเกิดอาการสะท้านหนาวของผลสับปะรด ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2016 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยุโดยการให้แคลเซียม โบรอน ร่วมกับการใช้ GA3 และสาร 1-methylcyclopropene ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2016 การพัฒนาโรงเรือนกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2016 การพัฒนาโรงเรือนระบบกึ่งเปิดควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตกล้วยไม้เชิงการค้า หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การประเมินศักยภาพการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายภายใต้โรงเรือนระบบกึ่งเปิดควบคุมสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0