ผลของแคลเซียม บรรจุภัณฑ์ และแสงยูวีต่อคุณภาพของหม่อนผลสดภายหลังการเก็บเกี่ยว

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exสุภาวดี วงษ์ภมร, exภาณุมาศ โคตรพงศ์, exการิตา จงเจือกลาง, exเจนจิรา เชาว์ไว, "ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 456-458
2017 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exสุภาวดี วงษ์ภมร, exภาณุมาศ โคตรพงศ์, exการิตา จงเจือกลาง, ex เจนจริา เชาว์ไว, "ผลของการใช้แคลเซียมคลอไรด์ก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของผลหม่อนพันธ์ุเชียงใหม่ 60", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 , กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 173-176
Publish Year National Conference 2
2017 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exสุภาวดี วงษ์ภมร, exภาณุมาศ โคตรพงศ์, exการิตา จงเจือกลาง, exเจนจิรา เชาว์ไว, "ผลของการใช้แคลเซียมคลอไรด์ก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 inดร.อิษยา นะมิกิ, อาจารย์, exสุภาวดี วงศ์ภมร, exภาณุมาศ โคตรพงศ์, exการิตา จงเจือกลาง, exเจนจิรา เชาว์ไร, "ผลของแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60", พืชสวนแห่งชาติครั้งที่16, 29 - 30 พฤศจิกายน 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย