โครงการวิจัยภาควิชาพืชสวน ปี 2015

40

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

8

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 202220212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 6 9 0 0
2015 ผลของสารเคมีบางชนิดที่มีต่อการแตกตาของพลับพันธุ์ฟูยูที่ปลูกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 2 0 0
2015 การปลูกทดสอบสตรอว์เบอร์รี่ที่ได้รับความนิยมในพื้นที่สูงต่างระดับ หัวหน้าโครงการ เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2015 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา : การศึกษาระดับแปลงใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาการเจริญเติบโตของรากยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาการสร้างชีวมวลของส่วนเหนือดินในระบบนิเวศยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและความต้องการใช้น้ำของยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่ด้วยสารควบคุมพืชและปุ๋ยฉีดพ่น ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 5 0 0
2015 การจำแนกพันธุ์ข้าวโดยการวิเคราะห์โปรตีนในเมล็ดด้วยเทคนิคอัลตราธินเลเยอร์ไอโซอิเล็กตริกโฟกัสซิ่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 ปัจจัยจากการขยายตัวของเมืองที่มีผลกระทบต่อพื้นที่การผลิตผักในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2015 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของหงส์เหินบางชนิดโดยใช้ ISSR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 6 4 0 0
2015 ศึกษาความเป็นไปได้ของการขยายพันธุ์หญ้าแฝกด้วยเมล็ด ชื่อโครงการวิจัย การกระตุ้นความงอกและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยเพื่อการพัฒนาทางเศณษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาพันธุ์แคลล่าลิลลี่เพื่อตัดดอก (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การวิจัยและส่งเสริมเทคโนโลยีในการผลิตลิเซียนทัสเป็นไม้ตัดดอกสู่เกษตรกรโครงการหลวง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาดองดึงสายพันธุ์แท้เพื่อตัดดอก (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกวงศ์ขิง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกล้วยไม้สกุลหวาย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 การศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของประชากรมะเขือในเขตภาคเหนือและภาคอีสานของไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การส่งผ่าน "เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" สู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 0 0 0
2015 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา: ระยะที่4 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การประเมินพันธุ์กล้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยเชิงเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2015 การพัฒนาไม้ประดับพื้นเมืองเพื่องานภูมิทัศน์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2015 การสำรวจและประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์ของไม้ประดับพื้นเมืองเพื่องานภูมิทัศน์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาไทรพื้นเมืองเพื่่องานภูมิทัศน์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาพรรณไม้วงศ์กระดังงาเพื่องานภูมิทัศน์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 เทคนิคการผลิตกล้าพลับพลึงธารคุณภาพเพื่อการฟื้นฟู ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0