การศึกษาความสามารถในการถ่ายละอองเกสรของพืชสกุลหงส์เหินบางชนิดในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2019 exKittikun Muktawapai, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Self and Crossability of Six Thailand Native Dancing Lady Gingers (Globba spp.)", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 34-45
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติคุณ มุขตวาภัย, "ความสามารถในการผสมข้ามของฟักข้าวที่เก็บรวบรวมจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย