โครงการวิจัยภาควิชาพืชสวน ปี 2009

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

34

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

51

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

7

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 2 11 2 0
2009 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 กระบวนการสร้างและสลายสารประกอบคาร์บอนของยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาวิธีการประเมินลักษณะเรือนพุ่มและการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่มยางพาราอย่างรวดเร็ว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การพัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์น้ำยางพาราสำหรับใช้งานในสวนยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาการผลิตมวลรวมชีวภาพของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 8 2 0
2009 การวิจัยและพัฒนาการผลิตองุ่นและการทำไวน์ในเชิงการค้า ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการปลูกพืช กับระบบนิเวศเกษตรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยการฉายรังสีแกมมาสู่เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2009 การศึกษาสรีรวิทยาการสร้างชีวมวลและผลผลิตของไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 สรีรวิทยาการสร้างชีวมวลของไม้ผล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การใช้คุณสมบัติแสงของพืชในการตรวจติดตามสถานะของไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 พื้นที่ใบและการกระจายของพื้นที่ใบในไม้ผลเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 สภาพแวดล้อมแสงและแบบจำลองการสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่มไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 16 4 1 0
2009 การศึกษาวิธีทำลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ดอกบางชนิด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2009 การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
2009 การปรับปรุงพันธุ์พืชสกุลดราเซียน่า โดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์มะกอกโอลีฟและมะกอกของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 นิเวศวิทยา การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะกอกโอลีฟในเขตร้อนชื้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาสรีรวิทยาของมะกอกโอลีฟเพื่อการจัดการไว้ผลที่ดี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมของลางสาดและลองกองที่พบในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการผลิตเมล็ดเทียม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การอนุรักษ์พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2009 อนุกรมวิธาน การอนุรักษ์ ทรัพยากรพันธุ์พืชวงศ์ขิงในเขต พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ. สธ. จ. กาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การใช้ดีเอ็นเอกำกับพันธุกรรมว่านชักมดลูกที่มีศักยภาพด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาความสัมพันธ์ของพืชสกุล Phyllanthus โดยใช้ข้อมูลทางสัณฐานวิทยา และ เทคนิคทางชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การควบคุมการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ผลของการใช้วัสดุเคลือบใบ เพื่อลด photoinhibition ภายใต้สภาวะโลกร้อน และคุณภาพผลผลิตของมะม่วงพันธุ์มหาชนก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2009 การตอบสนองขององุ่นพันธุ์ทำไวน์บนต้นตอองุ่นที่ปลูกในดินด่าง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 10 2 0 0
2009 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 ความหลากหลายของพืชป่าสกุลขิงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 3 5 0 0
2009 ผลของโรงเรือนพลาสติกสีและตาข่ายไนลอนต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอผลเล็กเพื่อการค้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์ Araceae หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการขนส่งทางเรือเพื่อการส่งออกผลกล้วย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาสรีรวิทยาของกล้วยไม้กระถางสกุลหวายเพื่อเพิ่มคุณภาพการส่งออก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2009 การพัฒนาพืชวงศ์ขิงเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 การศึกษาความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ปลูกอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิและศักย์ของน้ำในใบอ้อยเพื่อหาค่าสอบเทียบแบบจำลองมวลชีวภาพของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2009 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีการบ่มและยืดอายุการเก็บรักษาอะโวกาโด หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 เทคโนโลยีการผลิตองุ่นไร้เมล็ดภายใต้สภาพ โรงเรือนพลาสติก ณ พระตำหนักสวนปทุม ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 ผลของสภาพเครียดอันเนื่องมาจากโรคต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณ แคโรทีนอยด์ ในดาวเรื่อง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2009 การแยกเชื้อและการผลิตออร์คิดไมคอไรซ่าที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้อิงอาศัย ฟ้าหมุ่ย เอ้องเงินหลวง และรองเท้านารีอินทนนท์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาสรีรวิทยาการสร้างชีวมวลและผลผลิตของไม้ผลเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานเพื่อการยอมรับทั้งในประเทศและสากล ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์ "เกษตรศาสตร์ 2" ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0