โครงการวิจัยภาควิชาพืชสวน ปี 2018

44

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 6 0 0
2018 การประดิษฐ์เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2018 ฟาร์มผักกาดหอมไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะและการพยากรณ์คุณภาพผลผลิตด้วยอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2018 การปรับปรุงพันธุ์หมากผู้หมากเมีย (Cordyline fruticosa L.) โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาและสารโคลชิซิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 การศึกษาสถาปัตยกรรมของรากต้นอ่อนพริกเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคของราก หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 คาร์บอนไอโซโทปในต้นยางพารา: กุญแจที่นำไปสู่การเชื่อมโยงของกระบวนการการผลิตน้ำยางและสรีรวิทยาของต้นยางพารา ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 (ยกเลิก) การติดตามการเคลื่อนย้ายของคาร์บอนในระบบนิเวศยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 5 2 0 0
2018 การจัดการธาตุอาหารพืชและการใช้สารเร่งเอทธิฟอนต่อผลผลิตและคุณภาพของยางธรรมชาติ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2018 ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิดและสาร 1- เมทิลไซโคลโพรพีนที่มีต่อการยืดอายุ การเก็บรักษาและคุณภาพของผลพลับพันธุ์ซิชู หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ต้นแบบชุดผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษภายใต้แสงเทียมจากพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารละลาย KNO3 ต่อความงอกและความแข็งแรงของต้นกล้ามะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2018 ผลของความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและความชื้นในวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของเมล่อน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 0 0 0
2018 ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต และผลผลิตของมะม่วงกลุ่มอินเดีย ในระบบทรงพุ่มเตี้ย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาการปลูกทับทิมในพื้นที่กึ่งร้อน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การประเมินศักยภาพการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายภายใต้โรงเรือนระบบกึ่งเปิด ควบคุมสภาพแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2018 การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรแบคทีเรียทนเค็มกลุ่มที่สร้างสาร indole-3 acetec acid (IAA) และสารควบคุมราก่อโรคเพื่อการใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการปลูกและคุณภาพของมะเขือเทศหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การใช้ประโยชน์จากไม้ประดับพื้นเมืองชนิดใหม่ในเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การศึกษาสมดุลคาร์บอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสวนยางพารา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้ำ และการเฝ้าสังเกตความเครียดทางสรีรวิทยา ของสวนยางพารา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2018 การศึกษาศักยภาพของพืชนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบดอกไม้แห้ง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0