โครงการวิจัยภาควิชาพืชสวน ปี 2014

39

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

5

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 2 0 0
2014 สรีรวิทยาการผลิตยางพารา : การศึกษาระดับแปลงใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การศึกษาการเจริญเติบโตของรากยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การศึกษาการสร้างชีวมวลของส่วนเหนือดินในระบบนิเวศยางพารา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและความต้องการใช้น้ำของยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่ด้วยสารควบคุมพืชและปุ๋ยฉีดพ่น ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศและการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่และสีดาให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลือง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year:

<< 202220212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 6 12 0 0
2014 การรวบรวมข้อมูลพรรณพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 เซลล์พันธุศาสตร์ของเฟินสกุลชายผ้าสีดา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2014 การพัฒนาระบบการปลูกผักปลอดภัยโดยไม่ใช้ดิน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 3 0 0
2014 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟที่ปลูกในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2014 การพัฒนาพันธุ์ต้นกาบหอยแครง (Dionaea muscipula Soland. ex Ellis) เพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การเลือกใช้ชนิดของวัสดุห่อผลและสีของวัสดุห่อผลที่มีต่อคุณภาพผลผลิตชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 การเร่งการพัฒนารากในระยะตั้งตัวของสับปะรด ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2014 การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ และรูปแบบการสืบพันธุ์ของเฟินสกุลชายผ้าสีดา (Platycerium) และ ลูกผสม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2014 การควบคุมการเกิดสารสีน้ำตาลของเนื้อเยื่อกล้วยในสภาพปลอดเชื้อ หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 4 0 0
2014 ผลกระทบต่อการผลิตลำไยภาคตะวันออกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 ผลของการใช้วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของกากกาแฟต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2014 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา : ระยะที่ 3 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การพัฒนาดองดึงสายพันธุ์แท้เพื่อตัดดอก (ระยะที่ ๒) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2014 การศึกษาความหลากหลายและการวิเคราะห์ลิงเกจดิสอิควิลิเบรียมและการคัดเลือกแบบจีโนมิกสำหรับลักษณะเชิงคุณภาพของมะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 3 0 0
2014 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอกล้วยเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์พันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0