โครงการวิจัยภาควิชาพืชสวน ปี 2013

39

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

10

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 202220212019 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 8 9 0 0
2013 การทนทานต่อสภาพแห้งและความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก ผู้ร่วมวิจัย เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 1 0 0 0
2013 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพหัวพันธุ์หงส์เหิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกคุณภาพสูงภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
2013 การศึกษาการพัฒนาของเมล็ด การจัดการทรงพุ่ม ประชากร และการพรางแสงเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2013 การจัดการน้ำและธาตุอาหารพืชเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 การใช้เทคนิคสภาพเครียดของพืชในการปลูกดาวเรืองเพื่อเพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารสำคัญ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การศึกษาพื้นที่เปิดโล่งของวัด: กรณีศึกษาวัดราษฎร์ในเขตธุรกิจพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยในเขตเมืองชั้นในกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การพัฒนาพันธุ์และองค์ความรู้เพื่อการผลิตองุ่นเชิงพาณิชย์ในพื้นที่เขตร้อนของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 6 6 0 0
2013 การพัฒนาดองดึงสายพันธุ์แท้เพื่อตัดดอก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาพันธุ์แคลล่าลิลลี่เพื่อตัดดอก (ระยะที่ ๑) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาพันธุ์หน้าวัว-เปลวเทียนเพื่อตัดดอก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การวิจัยและพัฒนาด้านสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาเพื่อปรับปรุงยางพาราให้ทนแล้ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0
2013 การพัฒนาโซ่อุปทาน และตลาดสินค้าเกษตร และอาหารสัญลักษณ์ Q อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0
2013 การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2013 การพัฒนาพืชสภุลหงส์เหินเพื่อการค้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาและประเมินศักยภาพทางการตลาดของหงส์เหินพันธุ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของหงส์เหินพันธุ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2013 การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้ำเพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา : ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาหงส์เหินพันธุ์ใหม่เพื่อการค้า/การศึกษาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของหงส์เหินพันธุ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาความหลากหลายพันธุ์พืชและสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 1 0 0