โครงการศักยภาพและความพร้อมด้านอาหารและการเกษตรของกลุ่มประเทศ CLMV

Publish Year National Conference 1
2020 exนายณรงศักดิ์ เป็งธรรม, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปประเภทชาเขียวพร้อมดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย