การพัฒนาพืชสกุลผักกะสัง (Peperomia) ให้เป็นไม้ประดับเชิงการค้า

Publish Year National Journal 2
2018 exพรสุดา ศิริรักวงษา, exดวงพร บุญชัย, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "ผลของหลอดไดโอดเปล่งแสง (LEDs) ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของต้นอ่อนเบี้ยพรุ (Peperomia cavaleriei C. DC.)", Agricultural Sci. J, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 306-309
2018 exพรสุดา ศิริรักวงษา, exดร.ดวงพร บุญชัย, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์พืชสกุลผักกะสัง 3 ชนิดที่พบในประเทศไทยในสภาพปลอดเชื้อ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 385-388
Publish Year National Conference 2
2017 exพรสุดา ศิริรักวงษา, exดวงพร บุญชัย, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์พืชสกุลผักกะสัง 3 ชนิดที่พบในประเทศไทยในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exพรสุดา ศิริรักวงษา, exดวงพร บุญชัย, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, "ผลของหลอดไดโอดเปล่งแสง (LEDs) ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของต้นอ่อนเบี้ยพรุ (Peperomia cavaleriei C. DC.)", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย