การขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างสมดุลในโซ่อุปทาน

Publish Year International Journal 1
2018 exAye Thandar Cho, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modified Growth Media of Bacillus amyloliquefaciens S20A1and Biocontrol of Bacterial Leaf Blight of Rice", Thai j. Agric.Sci., ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 195-207
Publish Year National Journal 2
2018 exพัชราภรณ์ หอมกรุ่น, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารทุติยภูมิ และประสิทธิภาพในการควบคุม โรคขอบใบแห้งของข้าวของแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens S20A1", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 22-32
2018 exนางสาวอนุศรา จันทร์แสง, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลไกที่หลากหลายของแบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ใหม่จากดินบริเวณรากข้าวต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 2561, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 33-42